pondicherry-1

pondicherry-2
more street style :
Pondicherry